ตอนที่ 5 เรื่องวิธีการและเทคนิคการตกแต่ง ช่วงที่ 2

การตัดเย็บกระเป๋ารูปทรงสามเหลี่ยมจากผ้าไทย วิธีการและเทคนิคการตกแต่ง

Read more

ตอนที่ 4 เรื่องวิธีการและเทคนิคการตกแต่ง

การตัดเย็บกระเป๋ารูปทรงสามเหลี่ยมจากผ้าไทย วิธีการและเทคนิคการตกแต่ง

Read more

ตอนที่ 3 เรื่องการทำแบบตัดถุงซับใน

การตัดเย็บกระเป๋ารูปทรงสามเหลี่ยมจากผ้าไทย การทำแบบตัดถุงซับใน

Read more

ตอนที่ 2 ขั้นตอนและวิธีการเย็บกระเป๋า

การตัดเย็บกระเป๋ารูปทรงสามเหลี่ยมจากผ้าไทย ขั้นตอนและวิธีการเย็บกระเป๋า

Read more

ตอนที่ 8 การปลูกบัวประดับและการตัดดอกเชิงการค้า

การปลูกและดูแลรักษาบัว การปลูกบัวประดับและการตัดดอกเชิงการค้า

Read more

ตอนที่ 7 การปลูกบัวผันประดับเชิงการค้า

รายการการปลูกและดูแลรักษาบัว ตอนที่ 7 การปลูกบัวผันประดับเชิงการค้า โดย ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.agr.rmutt.ac.th http://www.lotus.rmutt.ac.th/

Read more

ตอนที่ 6 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากบัว

รายการการปลูกและดูแลรักษาบัว ตอนที่ 6 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากบัว โดย ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.agr.rmutt.ac.th http://www.lotus.rmutt.ac.th/

Read more

ตอนที่ 5 เรื่อง การดูแลรักษาบัว

รายการการปลูกและดูแลรักษาบัว ตอนที่ 5 เรื่อง การดูแลรักษาบัว โดย ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.agr.rmutt.ac.th

Read more

ตอนที่ 1 เรื่องการออกแบบและทำแบบตัด

การตัดเย็บกระเป๋ารูปทรงสามเหลี่ยมจากผ้าไทย ตอนที่ 1 เรื่องการออกแบบและทำแบบตัด โดย อาจารย์ศรุต สุขสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

Read more