ตอนที่ 8 ตัวแปรสุ่ม

รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่ 8 ตัวแปรสุ่ม ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Read more