ตอนที่ 2 การขยายพันธุ์บัวหลวง

รายการการปลูกและดูแลรักษาบัว ตอนที่ 2 การขยายพันธุ์บัวหลวง โดย ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more