ตอนที่ 3 การขยายพันธุ์บัวอุบลชาติยืนต้นและบัววิกตอเรีย

รายการการปลูกและดูแลรักษาบัว ตอนที่ 3 การขยายพันธุ์บัวอุบลชาติยืนต้นและบัววิกต­อเรีย โดย ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านลักษณะทางพฤกศาสตร์ของบัวอุบลชาติ: http://www.lotus.rmutt.ac.th/?p=273

Read more