ตอนที่ 3 เรื่องการทำดอกเดือนเพ็ญและดอกใต้แสงจันทร์

รายการเสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย ตอนที่ 3 เรื่องการทำดอกเดือนเพ็ญและดอกใต้แสงจันทร­์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวชและคณะ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลิตรายการโดย ฝ่ายผลิตสื่อทางไกล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more