ตอนที่ 2 เรื่องการทำดอกดาวล้อมเดือน

รายการเสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย ตอนที่ 2 เรื่องการทำดอกดาวล้อมเดือน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวชและคณะ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.het.rmutt.ac.th/

Read more