ตอนที่ 4 เรื่องการทำดอกปิ่นนารี

เสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย >> ตอนที่ 4 เรื่องการทำดอกปิ่นนารี เสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย >> ตอนที่ 4 เรื่องการทำดอกปิ่นนารี  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวชและคณะ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี YouTube : https://www.youtube.com/rmuttchannel google :

Read more