ตอนที่ 1 เรื่องการทำดอกสามอนงค์และดอกเพชรอำพรรณ

รายการเสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย ตอนที่ 1 เรื่องการทำดอกสามอนงค์และดอกเพชรอำพรรณ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวชและคณะ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more