ตอนที่1 ความหมายของสถิติ

รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่ 1 ความหมายของสถิติ ความหมายและประโยชน์ของสถิติ คำศัพท์พื้นฐาน ระเบียบวิธีการแก้ปัญหาทางสถิติ – การเก็บรวบรวมข้อมูล – การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

Read more