ตอนที่7 ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข

รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่ 7 ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ กฎของเบส์ เหตุการณ์อิสระ ตัวแปรสุ่ม

Read more