ตอนที่ 4 การฝึกหัดแม่ท่าลิงและเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง

โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน ตอนที่ 4 การฝึกหัดแม่ท่าลิงและเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง สาธิตการสอนการฝึกหัดแม่ท่าลิง การรำเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง เพลงตะนิมิตร การรำเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง พราหมณ์เข้า และพราหมณ์ออก

Read more