ตอนที่2การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่2การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณโดยตารางแจงแจงความถี่ 1.1 แบบไม่จัดกลุ่มข้อมูล 1.2 แบบจัดกลุ่มข้อมูล ตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ ตารางแจกแจงความถี่สะสม ตารางแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์ โดยกราฟ ฮิตโตแกรม รูปแบบหลายเหลี่ยมแห่งความถี่ เส้นโค้งความถี่ เส้นโค้งความถี่สะสม แผนภาพลำต้นและใบ

Read more