กิจกรรมการเรียนการสอน

Share
  • 1. ให้ผู้เรียนนั้นศึกษาทำความเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ คำชี้แจ้ง
  • 2. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน
  • 3. ผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านวีดีโอบรรยายการเรียนการสอนที่ผู้สอนบรรยายไว้
  • 4. ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้จาก Power Point
  • 5. ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตัวอย่างสาธิตการทดลองสุ่มเหตุการณ์จากวีดีโอ
  • 6. หลังการเรียนรู้ ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
  • 7. ผู้เรียนสามารถซักถามผู้สอน ศึกษาเพิ่มเติมได้ต้องช่องทางการสื่อสารที่มี

แสดงความคิดเห็น

comments

Leave a Reply