รายวิชาสถิติทั่วไป

Share
  • รายวิชาสถิติทั่วไป 
  • ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ 
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี
  • กล่มเป้าหมาย  : นิสิต นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
  • กิจกรรมการเรียนการสอน
NameSizeHits
NameSizeHits
รายวิชาสถิติทั่วไป
ตอนที่01 ความหมายของสถิติ0.0 B311
ตอนที่02 การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ0.0 B270
ตอนที่03 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง0.0 B266
ตอนที่04 การจัดการกระจาย0.0 B217
ตอนที่05 ความน่าจะเป็น-ทฤษฎีการนับ 0.0 B222
ตอนที่06 ทฤษฎีการนับ-การคำนวนความน่าจะเป็น(ต่อ)0.0 B218
ตอนที่07 ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข 0.0 B229
ตอนที่08 ตัวแปรสุ่ม0.0 B221
ตอนที่09 การแจกแจงทวินาม-พัวซอง0.0 B241
ตอนที่10 การแจกแจงปกติ0.0 B218
ตอนที่11 การแจกแจงแบบที-แบบไคสแควร์-และการสุ่มตัวอย่าง0.0 B196
ตอนที่12 การแจกแจงตัวอย่าง0.0 B183
ตอนที่13 การประมาณค่า0.0 B194
ตอนที่14 การทดสอบสมมติฐาน0.0 B210
ตอนที่15 การทดสอบไคสแควร์0.0 B244

แสดงความคิดเห็น

comments

Leave a Reply