ตอนที่ 4 การฝึกหัดแม่ท่าลิงและเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง

Share

โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน
ตอนที่ 4 การฝึกหัดแม่ท่าลิงและเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง

สาธิตการสอนการฝึกหัดแม่ท่าลิง
การรำเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง เพลงตะนิมิตร
การรำเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง พราหมณ์เข้า และพราหมณ์ออก

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

Leave a Reply