ตอนที่ 8 ตัวแปรสุ่ม

Share

รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่ 8 ตัวแปรสุ่ม

ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรีค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่ม ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม คุณสมบัติค่าคาดหวังและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี www.sci.rmutt.ac.th

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

Leave a Reply