ตอนที่4 การจัดการกระจาย

Share

ตอนที่ 4 เรื่องการวัดการกระจาย ช่วงที่ 1 4/8

ตอนที่ 4 เรื่องการวัดการกระจาย ช่วงที่ 2 4/8

รายวิชาสถิติทั่วไป
ตอนที่ 4 การจัดการกระจาย
ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์

พิสัย (Range)
ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ (Quartile Deviation)
ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Mean Deviation)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

Leave a Reply