ตอนที่2การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

Share

รายวิชาสถิติทั่วไป
ตอนที่2การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณโดยตารางแจงแจงความถี่

1.1 แบบไม่จัดกลุ่มข้อมูล
1.2 แบบจัดกลุ่มข้อมูล
ตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์
ตารางแจกแจงความถี่สะสม
ตารางแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์
โดยกราฟ
ฮิตโตแกรม
รูปแบบหลายเหลี่ยมแห่งความถี่
เส้นโค้งความถี่
เส้นโค้งความถี่สะสม
แผนภาพลำต้นและใบ

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

Leave a Reply