การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยระดับช่วงชั้นที่ 1 ตอนที่ 2/6

Share

การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยระดับช่วงชั้นที่ 1 ตอนที่ 2/6 การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยระดับช่วงชั้นที่ 1(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)

การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยระดับช่วงชั้นที่ 1 ตอนที่ 2/6 เรื่องการฝึกหัดโขนเบื้องต้น งานวิจัยเรื่องเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพนาฏศิลป์ไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์และผศ.คำรณ สุนทรานนท์ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

YouTube : https://www.youtube.com/rmuttchannel
google : https://plus.google.com/+RmuttChannel
Facebook : https://www.facebook.com/rmuttchannel
มทร.ธัญบุรี : http://www.rmutt.ac.th

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com