ตอนที่ 4 เรื่องวิธีการและเทคนิคการตกแต่ง

Share

การตัดเย็บกระเป๋ารูปทรงสามเหลี่ยมจากผ้าไทย วิธีการและเทคนิคการตกแต่ง

โดย อาจารย์ศรุต สุขสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี www.het.rmutt.ac.th

มทร.ธัญบุรี www.rmutt.ac.th

บริการวิชาการด้านวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น มทร.ธัญบุรี www.tv.rmutt.ac.th

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com