ตอนที่ 8 การปลูกบัวประดับและการตัดดอกเชิงการค้า

Share

การปลูกและดูแลรักษาบัว การปลูกบัวประดับและการตัดดอกเชิงการค้า

โดย ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

www.agr.rmutt.ac.th
www.lotus.rmutt.ac.th/
www.rmutt.ac.th

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com