ตอนที่ 7 การปลูกบัวผันประดับเชิงการค้า

Share

รายการการปลูกและดูแลรักษาบัว ตอนที่ 7 การปลูกบัวผันประดับเชิงการค้า

โดย ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

www.agr.rmutt.ac.th
http://www.lotus.rmutt.ac.th/

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com