ตอนที่ 6 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากบัว

Share

รายการการปลูกและดูแลรักษาบัว ตอนที่ 6 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากบัว

โดย ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

www.agr.rmutt.ac.th
http://www.lotus.rmutt.ac.th/

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com