ตอนที่ 8 เรื่องการทำดอกจันทร์กระจ่างฟ้า และดอกเพชรอำพรรณ

Share

รายการเสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย ตอนที่ 8 เรื่องการทำดอกจันทร์กระจ่างฟ้า และดอกเพชรอำพรรณ

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวชและคณะ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี www.het.rmutt.ac.th
  • มทร.ธัญบุรี www.rmutt.ac.th
  • บริการวิชาการด้านวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น มทร.ธัญบุรี www.tv.rmutt.ac.th

ผลิตรายการโดย ฝ่ายผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

Leave a Reply