ตอนที่ 3 เรื่องการทำดอกเดือนเพ็ญและดอกใต้แสงจันทร์

Share

รายการเสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย ตอนที่ 3 เรื่องการทำดอกเดือนเพ็ญและดอกใต้แสงจันทร­์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวชและคณะ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลิตรายการโดย ฝ่ายผลิตสื่อทางไกล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

Leave a Reply