ตอนที่ 2 เรื่องการทำดอกดาวล้อมเดือน

Share

รายการเสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย

ตอนที่ 2 เรื่องการทำดอกดาวล้อมเดือน

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวชและคณะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.het.rmutt.ac.th/

ผลิตรายการโดย ฝ่ายผลิตสื่อทางไกล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

Leave a Reply