ตอนที่ 4 เรื่องการทำดอกปิ่นนารี

เสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย >> ตอนที่ 4 เรื่องการทำดอกปิ่นนารี เสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย >> ตอนที่ 4 เรื่องการทำดอกปิ่นนารี  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวชและคณะ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี YouTube : https://www.youtube.com/rmuttchannel google :

Read more

ตอนที่ 3 เรื่องการทำดอกเดือนเพ็ญและดอกใต้แสงจันทร์

รายการเสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย ตอนที่ 3 เรื่องการทำดอกเดือนเพ็ญและดอกใต้แสงจันทร­์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวชและคณะ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลิตรายการโดย ฝ่ายผลิตสื่อทางไกล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

ตอนที่ 2 เรื่องการทำดอกดาวล้อมเดือน

รายการเสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย ตอนที่ 2 เรื่องการทำดอกดาวล้อมเดือน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวชและคณะ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.het.rmutt.ac.th/

Read more

ตอนที่ 1 เรื่องการทำดอกสามอนงค์และดอกเพชรอำพรรณ

รายการเสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย ตอนที่ 1 เรื่องการทำดอกสามอนงค์และดอกเพชรอำพรรณ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวชและคณะ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

ตอนที่ 8 ทักษะปฏิบัติโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ

ตอนที่ 8 ทักษะปฏิบัติโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตอนที่ 8 ทักษะปฏิบัติโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ ใน รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน

Read more

ตอนที่ 7 ทักษะปฏิบัติโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง

รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน ตอนที่ 7 ทักษะปฏิบัติโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง ยกรบ โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ -ทักษะปฏิบัติโขนตอนพระรามตามกวาง -ทักษะปฏิบัติโขนตอนพระรามตามกวาง (แสดงร่วมกันเป็นตอน) -สาธิตการสอนรำ (ระบำกวาง) -ระบำมฤคระเริง -การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง

Read more

ตอนที่ 6 การแต่งกายยักษ์และลิง

โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน ตอนที่ 6 การแต่งกายยักษ์และลิง การแต่งกายยักษ์ การแต่งกายลิง

Read more

ตอนที่ 5 การแต่งกายพระและนาง

โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน ตอนที่ 5 การแต่งกายพระและนาง การแต่งกายพระ นาง คุณค่าของการอนุรักษ์การแต่งกายโขน

Read more

ตอนที่ 4 การฝึกหัดแม่ท่าลิงและเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง

โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน ตอนที่ 4 การฝึกหัดแม่ท่าลิงและเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง สาธิตการสอนการฝึกหัดแม่ท่าลิง การรำเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง เพลงตะนิมิตร การรำเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง พราหมณ์เข้า และพราหมณ์ออก

Read more