ตอนที่ 8 ตัวแปรสุ่ม

รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่ 8 ตัวแปรสุ่ม ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Read more

ตอนที่7 ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข

รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่ 7 ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ กฎของเบส์ เหตุการณ์อิสระ ตัวแปรสุ่ม

Read more

ตอนที่6 ทฤษฎีการนับ-การคำนวนความน่าจะเป็น(ต่อ)

รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่06 ทฤษฎีการนับ-การคำนวนความน่าจะเป็น(ต่อ) ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ ทฤษฎีการนับ(ทฤษฎีการจัดหมู่) ทฤษฎีจัดลำดับ(ลำดับสำคัญ) ทฤษฎีจัดหมู่(ลำดับไม่สำคัญ) การคำนวณความน่าจะเป็น(ต่อ)

Read more

ตอนที่5 ความน่าจะเป็น-ทฤษฎีการนับ

ตอนที่ 5 เรื่องความน่าจะเป็น-ทฤษฎีการนับ ช่วงที่ 1 5/8 ตอนที่ 5 เรื่องความน่าจะเป็น-ทฤษฎีการนับ ช่วงที่ 2 5/8 ตอนที่ 5 เรื่องความน่าจะเป็น-ทฤษฎีการนับ ช่วงที่ 3 5/8 รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่05

Read more

ตอนที่4 การจัดการกระจาย

ตอนที่ 4 เรื่องการวัดการกระจาย ช่วงที่ 1 4/8 ตอนที่ 4 เรื่องการวัดการกระจาย ช่วงที่ 2 4/8 รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่ 4 การจัดการกระจาย ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ พิสัย (Range)

Read more

ตอนที่3 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

e_RMUTT ตอนที่ 3 เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ช่วงที่ 1 3/8 e_RMUTT ตอนที่ 3 เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ช่วงที่ 2 3/8 e_RMUTT ตอนที่ 3 เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ช่วงที่ 3

Read more

ตอนที่2การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่2การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณโดยตารางแจงแจงความถี่ 1.1 แบบไม่จัดกลุ่มข้อมูล 1.2 แบบจัดกลุ่มข้อมูล ตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ ตารางแจกแจงความถี่สะสม ตารางแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์ โดยกราฟ ฮิตโตแกรม รูปแบบหลายเหลี่ยมแห่งความถี่ เส้นโค้งความถี่ เส้นโค้งความถี่สะสม แผนภาพลำต้นและใบ

Read more

ตอนที่1 ความหมายของสถิติ

รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่ 1 ความหมายของสถิติ ความหมายและประโยชน์ของสถิติ คำศัพท์พื้นฐาน ระเบียบวิธีการแก้ปัญหาทางสถิติ – การเก็บรวบรวมข้อมูล – การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

Read more