ตอนที่ 4 เรื่องการทำดอกปิ่นนารี

เสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย >> ตอนที่ 4 เรื่องการทำดอกปิ่นนารี เสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย >> ตอนที่ 4 เรื่องการทำดอกปิ่นนารี  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวชและคณะ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี YouTube : https://www.youtube.com/rmuttchannel google :

Read more

ตอนที่ 3 เรื่องการทำดอกเดือนเพ็ญและดอกใต้แสงจันทร์

รายการเสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย ตอนที่ 3 เรื่องการทำดอกเดือนเพ็ญและดอกใต้แสงจันทร­์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวชและคณะ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลิตรายการโดย ฝ่ายผลิตสื่อทางไกล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

ตอนที่ 2 เรื่องการทำดอกดาวล้อมเดือน

รายการเสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย ตอนที่ 2 เรื่องการทำดอกดาวล้อมเดือน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวชและคณะ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.het.rmutt.ac.th/

Read more

ตอนที่ 1 เรื่องการทำดอกสามอนงค์และดอกเพชรอำพรรณ

รายการเสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย ตอนที่ 1 เรื่องการทำดอกสามอนงค์และดอกเพชรอำพรรณ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวชและคณะ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more