ตอนที่3 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

e_RMUTT ตอนที่ 3 เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ช่วงที่ 1 3/8 e_RMUTT ตอนที่ 3 เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ช่วงที่ 2 3/8 e_RMUTT ตอนที่ 3 เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ช่วงที่ 3

Read more

ตอนที่2การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่2การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณโดยตารางแจงแจงความถี่ 1.1 แบบไม่จัดกลุ่มข้อมูล 1.2 แบบจัดกลุ่มข้อมูล ตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ ตารางแจกแจงความถี่สะสม ตารางแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์ โดยกราฟ ฮิตโตแกรม รูปแบบหลายเหลี่ยมแห่งความถี่ เส้นโค้งความถี่ เส้นโค้งความถี่สะสม แผนภาพลำต้นและใบ

Read more

ตอนที่1 ความหมายของสถิติ

รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่ 1 ความหมายของสถิติ ความหมายและประโยชน์ของสถิติ คำศัพท์พื้นฐาน ระเบียบวิธีการแก้ปัญหาทางสถิติ – การเก็บรวบรวมข้อมูล – การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

Read more

การปลูกบัวผันประดับเชิงการค้า

การปลูกบัวผันประดับเชิงการค้า ในรายการการปลูกและดูแลรักษาบัว โดยอาจารย์ภูรินทร์ อัครกุลธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว มทร.ธััญบุรี ได้ที่ www.news.rmutt.ac.th

Read more