ตอนที่ 8 การปลูกบัวประดับและการตัดดอกเชิงการค้า

การปลูกและดูแลรักษาบัว การปลูกบัวประดับและการตัดดอกเชิงการค้า

Read more

ตอนที่ 7 การปลูกบัวผันประดับเชิงการค้า

รายการการปลูกและดูแลรักษาบัว ตอนที่ 7 การปลูกบัวผันประดับเชิงการค้า โดย ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.agr.rmutt.ac.th http://www.lotus.rmutt.ac.th/

Read more

ตอนที่ 6 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากบัว

รายการการปลูกและดูแลรักษาบัว ตอนที่ 6 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากบัว โดย ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.agr.rmutt.ac.th http://www.lotus.rmutt.ac.th/

Read more

ตอนที่ 5 เรื่อง การดูแลรักษาบัว

รายการการปลูกและดูแลรักษาบัว ตอนที่ 5 เรื่อง การดูแลรักษาบัว โดย ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.agr.rmutt.ac.th

Read more

ตอนที่ 4 การขยายพันธุ์บัวอุบลชาติล้มลุก

ในรายการการปลูกและดูแลรักษาบัว ตอนที่ 4 การขยายพันธุ์บัวอุบลชาติล้มลุก โดยอาจารย์ภูรินทร์ อัครกุลธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว มทร.ธััญบุรี ข้อมูลเพิ่มเติมด้านลักษณะทางพฤกศาสตร์ของบัวอุบลชาติ: http://www.lotus.rmutt.ac.th/?p=273

Read more

ตอนที่ 3 การขยายพันธุ์บัวอุบลชาติยืนต้นและบัววิกตอเรีย

รายการการปลูกและดูแลรักษาบัว ตอนที่ 3 การขยายพันธุ์บัวอุบลชาติยืนต้นและบัววิกต­อเรีย โดย ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านลักษณะทางพฤกศาสตร์ของบัวอุบลชาติ: http://www.lotus.rmutt.ac.th/?p=273

Read more

ตอนที่ 2 การขยายพันธุ์บัวหลวง

รายการการปลูกและดูแลรักษาบัว ตอนที่ 2 การขยายพันธุ์บัวหลวง โดย ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัว

รายการการปลูกและดูแลรักษาบัว ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัว โดย ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลิตรายการโดย ฝ่ายผลิตสื่อทางไกล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more